คลังแสง ก. (2014) “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จำลอง กับการเรียนแบบปกติ”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 163–178. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16864 (Accessed: 17 May 2022).