ไกยเดช น. (2014) “การกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากับความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 149–162. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16863 (Accessed: 17 May 2022).