พิลาภ เ. (2014) “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 135–148. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16862 (Accessed: 17 May 2022).