เสนาลอย อ. (2014) “รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 117–134. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16860 (Accessed: 17 May 2022).