เดชบุญ ล. (2014) “รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students”., SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 99–116. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16859 (Accessed: 17 May 2022).