พาวินิจ ส. (2014) “การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 85–98. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16857 (Accessed: 17 May 2022).