ประเสริฐสิน อ. (2014) “การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How important o f Self-development to your life and work”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 73–84. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16856 (Accessed: 17 May 2022).