ยีมิน เ. (2014) “บทบรรณาธิการ”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), p. -. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16855 (Accessed: 17 May 2022).