ชมชื่น ธ. (2014) “ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1”, Creative Science, 5(10), pp. 61–72. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854 (Accessed: 4 March 2024).