ยอดนา ป. .-. (2014) “การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 49–60. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16853 (Accessed: 17 May 2022).