ปานศุภวัชร ถ. (2014) “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 33–48. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16852 (Accessed: 17 May 2022).