บุพศิริ ส. (2014) “ผลเฉลยมูลฐานของตัวดำเนินการ ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิล อัลตราไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน THE ELEMENTARY SOLUTION OF THE OPERATOR RELATED TO THE BESSEL ULTRA-HYPERBOLIC KLEIN GORDON”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 27–32. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16851 (Accessed: 17 May 2022).