ธีระอกนิษฐ์ น. (2014) “ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province”., SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 17–26. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16806 (Accessed: 17 May 2022).