ร่มเย็น ล. (2014) “การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective”, SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), pp. 1–16. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800 (Accessed: 17 May 2022).