โสพันนา ก. and อุทัยดา ธ. (2013) “การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น”, Creative Science, 1(1), pp. 181–196. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10251 (Accessed: 2 March 2024).