เทียนกล่ำ อ. (2013) “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”, Creative Science, 1(1), pp. 115–122. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244 (Accessed: 28 February 2024).