เทียนกล่ำอ. (1) “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”, SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), pp. 115-122. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244 (Accessed: 1June2020).