สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ. (2013) “การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก”, Creative Science, 1(1), pp. 97–114. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10243 (Accessed: 5 March 2024).