จอมหงษ์พิพัฒน์ภ. (1) “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น”, SNRU Journal of Science and Technology, 1(1), pp. 87-96. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10242 (Accessed: 6April2020).