มหาชัย ร., คำเหม็ง ท., จินดาประเสริฐ ป. and รักซ้อน ส. (2013) “ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว”, Creative Science, 1(2), pp. 143–150. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10204 (Accessed: 20 May 2024).