รัตนอุดมโชค ส. (2013) “การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร”, Creative Science, 1(2), pp. 85–100. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10195 (Accessed: 5 March 2024).