ผาสุข อ. (2013) “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”, Creative Science, 1(2), pp. 55–68. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10192 (Accessed: 27 February 2024).