นิ่มตลุง อ. (2013) “การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน”, Creative Science, 1(2), pp. 39–54. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10191 (Accessed: 5 March 2024).