เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013) “การวิจัยและการพัฒนา”, Creative Science, 1(2), pp. 1–12. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10186 (Accessed: 2 March 2024).