ฉลากบาง ว. (2013) “บทบรรณาธิการ”, Creative Science, 1(2). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10185 (Accessed: 4 March 2024).