อุมะวรรณ พ., เพ็งสวัสดิ์ ว. and สุรกิจบวร ศ. (2013) “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”, Creative Science, 2(3), pp. 167–177. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10183 (Accessed: 4 March 2024).