โกฏสันเทียะ ท. (2013) “ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ”, Creative Science, 2(3), pp. 157–166. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10182 (Accessed: 22 February 2024).