เขียวรักษา อ., รัตนอุดมโชค, ส., สุมังคะ จ. and พูลแสวงทรัพย์ อ. (2013) “การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน”, Creative Science, 2(3), pp. 121–134. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10174 (Accessed: 28 February 2024).