ศิริสวัสดิ์ ม. (2013) “การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ”, Creative Science, 2(3), pp. 93–108. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10171 (Accessed: 2 March 2024).