เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013) “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ”, Creative Science, 2(3), pp. 35–48. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10165 (Accessed: 26 February 2024).