สัตยาภินันท์อ. and ชาติประเสริฐด. (1) “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร”, SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), pp. 105-116. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10043 (Accessed: 13July2020).