ยศตะโคตรส. and วงศ์จิรัฐิติอ. (1) “การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร”, SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), pp. 61-68. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10019 (Accessed: 4June2020).