เพชรคำ ส. (2013) “ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว”, Creative Science, 2(4), pp. 31–42. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10017 (Accessed: 5 March 2024).