แก้วบุตรา จ. (2013) “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”, Creative Science, 3(5), pp. 61–74. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10004 (Accessed: 4 March 2024).