เพชรคำ สพสันติ์. 2013. “ตำนานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. Creative Science 3 (5):1-18. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9995.