-, -. 2013. “หน้าปก”. Creative Science 3 (5). https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9993.