ศรีพสุดา ลฎาภา. 2013. “คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. Creative Science 3 (6):85-98. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9987.