นนทะวงษ์ เดือนเพ็ญ, and สุรกิจบวร ศักดิ์ไทย. 2013. “ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1”. Creative Science 3 (6):73-84. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9986.