เพ็งสวัสดิ์ วาโร. 2013. “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา”. Creative Science 3 (6):63-72. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9985.