เพชรคำ สพสันติ์. 2013. “โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์”. Creative Science 3 (6):49-62. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9984.