สุรกิจบวร ศักดิ์ไทย, and เพ็งสวัสดิ์ วาโร. 2013. “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Creative Science 3 (6):13-34. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9982.