การุณย์ลัญจกร สุเทพ. 2013. “ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”. Creative Science 4 (7):141-46. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9978.