วิเศษ นำศิลป์, ฉลากบาง วัลนิกา, and เพ็งสวัสดิ์ วาโร. 2013. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม”. Creative Science 4 (7):75-88. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9973.