มาตวังแสง รังษวุฒิ, หวานอารมณ์ อุดร, and ภูษาวิโศธน์ พิลานุช. 2013. “คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย”. Creative Science 4 (7):47-60. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9971.