ล่ามสมบัติ เพ็ญนภา, หวานอารมณ์ อุดร, and ไชยสุข อินธิสาร. 2013. “แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา”. Creative Science 4 (7):35-46. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970.