ฉลากบาง วัลนิกา. 2013. “บทบรรณาธิการ”. Creative Science 4 (7). https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9958.