โสตถิสวัสดิ์ แก้วกัลยา, and อินสิน นำพร. 2013. “ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก”. Creative Science 4 (8):77-88. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9942.