พรหมเทพ วิศัย, and ยศตะโคตร สุวภร. 2013. “การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก”. Creative Science 4 (8):67-76. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938.