ราชพิลา ธนกร, and เจนศิริศักดิ์ สิทธา. 2013. “สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน”. Creative Science 4 (8):1-22. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9933.