หลิมเจริญ ศศิธร. 2013. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. Creative Science 5 (9):161-72. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925.